E-Bülten Üyelik Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb. ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kemeraltı Vergi Dairesi’nde 8240306896 vergi kimlik numaralı ve Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresinde mukim Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Tic. A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

Şirketimizin web sitesi üzerinden gerçekleştirilen E-Bülten üyeliği Şirketimiz tarafından yapılması düşünülen bilgilendirme, duyuru, tanıtım, pazarlama, etkinlikler gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla elektronik yöntemlerle temin edilen; KVKK m.4 uyarınca genel ilkelere uygun ve “ölçülülük” ilkesi gözetilerek temin edilen kişisel verileriniz, aşağıdaki şekilde işlenmektedir

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri/Tipleri

İletişim (E-posta adresi)

İşleme Amacı
 • İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket iş ve süreçlerinin yönetilmesi
Hukuki Sebep

KVKK m.5/1 maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

b. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
 • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu.

c. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan temin edebileceğiniz formu doldurarak, ıslak imzalı şekilde Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi kullanarak tarkem@hs03.kep.tr (Şirket Kep Adresi) veya Şirketimizin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecek veya işleme alınmayacaktır.

Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.