Gayrimenkul ve Kültürel Miras Çalışmaları

TARKEM an itibari ile Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı’ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 19 gayrimenkul projesi yürütmektedir. Proje çalışmalarını, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Tamamlanan Yapılar

Gayrimenkul Projeleri Süreci

Gayrimenkul Projeleri’ni geliştirirken tüm projelerde izlediği ortak yolu şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Önfizibilite Hazırlanması ve Tasarruf Geliştirmeye Karar Verilmesi
Belirlenen strateji çerçevesinde Tarihi Alan’da öncelikli olan mülkler belirlenerek öngörülen işlev çerçevesinde genel bir fizibilite çalışması yapılır.
2. Sözleşme İmzalanması / Tapu Alınması
TARKEM tarafından malikle bir araya gelerek söz konusu mülk hakkında kiralama, satın alma, ortak şirket kurma vb. modellerinden birine karar verilerek TARKEM mülk hakkında tasarruf sahibi olur.
3. Fikir Projesinin Hazırlanması
TARKEM mimari ekibi tarafından projenin Fikir Projesi hazırlanır.
4. Mimari Projelerinin Hazırlanması
Rölöve Projesinin Hazırlanması

Mülk hakkında mevcut yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı hazırlanır.

Restitüsyon Projesinin Hazırlanması

Mülk hakkında mevcut yapının, Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yı-kılmış ya da yok olmuş öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden, yapıya, yerleşmeye ait çizim fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatımı hazırlanır.

Restorasyon Projesinin Hazırlanması

Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev malikliği yapmış eserin, aslına makul olarak, asli malzemeden, asli yapım yönteminden ve özgünlüğünden yararlanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak çizimlerle anlatımı hazırlanır.

5. İlçe Belediyesi’nden Ön Onay Alınması
Hazırlanan Röleve, Restitüsyon, Restorasyon projeleri ile birlikte idari evraklar hazırlanarak ön onaydan geçmesi için İlçe Belediyesi’ne başvurulur.
6. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Onay Alınması
İlçe Belediyesi’nden ön onayı almış projeler, İlçe Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir. Kurul raportörü aracılığı ile yerinde ve projeler üzerinde gerekli tespitleri yaparak uygun gördüğü takdirde Kurul gündemine taşıyarak konunun görüşülerek karara bağlanmasını sağlar.
7. Teknik Projelerin Hazırlanması (Statik, Güçlendirme, Mekanik, Tesisat, Elektrik)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onay verdiği projeler için statik, Güçlendirme (gerekiyorsa), mekanik, tesisat, elektrik projeleri Kurul’dan onay aldığı haline göre hazırlanır.
8. İnşaat Ruhsatının Alınması
İlçe Belediyesi’ne teknik projelerle birlikte gerekli idari evraklar hazırlanarak inşaat ruhsatının alınması için başvurulur.
9. İnşaat Uygulaması
İnşaat ruhsatında imzası bulunan yüklenici tarafından söz konusu mülke dair öncesinde tüm hazırlanmış ve izinleri alınmış projelere göre uygulama gerçekleştirilir.
10. İşletmeye Alınması

İnşaat tamamlandıktan sonra mülk en baştaki sözleşmeye göre işletmeye başlanır.