Career Application Clarification Text

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb. ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kemeraltı Vergi Dairesi’nde 8240306896 vergi kimlik numaralı ve Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresinde mukim Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Tic. A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Şirket yetkilileri ve personelleri tarafından, kariyer siteleri ve/veya Şirketimiz’e ait kurumsal internet sitesi aracılığıyla otomatik yöntemler ile toplanmakta, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla KVKK m.4 uyarınca genel ilkelere uygun ve “ölçülülük” ilkesi gözetilerek temin edilen kişisel verileriniz, aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri/Tipleri

Kimlik
(Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi)

İletişim
(E-posta adresi)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Fotoğraf)

Mesleki Deneyim
(Eğitim, Kurs, Sertifika Bilgileri, Önceki İş Bilgisi)

İşleme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Hukuki Sebep

KVKK m.5/2/f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

b. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

İş başvurusunun Şirketimiz kurumsal internet sitesi aracılığıyla yapılması halinde; yukarıda sayılan kişisel verileriniz, veri güvenliğine yönelik alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilmek suretiyle, kullanılan Servis Sağlayıcıların datacenter/serverlarının yurt dışında bulunması sebebiyle, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak yurt dışına aktarılacak ve bu hususta verilmiş olan açık rıza talep halinde her zaman geri alabilecektir.

Yukarıda belirtilen aktarım haricinde Şirketimiz, kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacaktır. Ancak kişisel verileriniz, gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

c. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan temin edebileceğiniz formu doldurarak, ıslak imzalı şekilde Güneş Mah. Anafartalar Cad. No:228/Z, 10 Konak, İzmir adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi kullanarak tarkem@hs03.kep.tr (Şirket Kep Adresi) veya Şirketimizin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecek veya işleme alınmayacaktır.

Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.